Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode
Unia Europejska
Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode

Regulamin świadczenia Usługi Esensic

I. Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnieniu funkcjonalności Platformy Esensic na rzecz Usługobiorców przez spółkę prowadzącą działalność pod firmą Esensic sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Włościańskiej 11/1a, 10-683 Olsztyn, NIP: 7393926607, REGON: 383114712., zwaną dalej „Usługodawcą”

II. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady i warunki świadczenia Usługi.
 1. Usługa lub Usługa Esensic – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę Usługobiorcy zdalnego dostępu do Platformy Esensic i udostępnieniu korzystania z funkcjonalności Modułów Platformy Esensic.
 1. Platforma, Serwis – rozwiązanie oferowane przez Usługodawcę. Celem systemu RTLS jest zapewnienie śledzenia położenia obiektów w czasie rzeczywistym. Może być on wykorzystywany w różnych branżach, takich jak transport, logistyka, budownictwo, przemysł itp. Dzięki niemu możliwe jest bieżące śledzenie położenia np. pojazdów, maszyn, narzędzi, personelu itp. Platforma składa się z Modułów.
 1. Umowa o świadczenie Usług Esensic – umowa o świadczenie usług Esensic drogą elektroniczną zawarta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. Portal Usługi Esensic – dedykowana strona internetowa prowadzona i utrzymywana przez Usługodawcę, umożliwiająca Usługobiorcy dostęp do Platformy Esensic oraz usług wsparcia technicznego.
 1. Usługobiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców, korzystający z Usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej na warunkach określonych w Regulaminie (zarówno w ramach wersji testowej jak i wersji pełnej).
 1. Konto Usługobiorcy – funkcjonalność Portalu Usługi, dedykowana dla Usługobiorcy, tworzona w procesie rejestracji Usługobiorcy na Portalu Usługi, zawierająca informacje o wybranym i aktywnym wariancie Usługi informacje o stanie rozliczeń, dokumenty i instrukcje oraz dane kontaktowe Pomocy Technicznej.
 1. Użytkownik – osoba fizyczna występująca z ramienia Usługobiorcy, identyfikowana osobistym loginem i hasłem w Platformie Esensic korzystająca z Usługi w imieniu i na rzecz Usługobiorcy.
 1. Administrator Usługobiorcy – Użytkownik posiadający umocowanie Usługobiorcy do realizacji czynności związanych z konfiguracją Usługi i właściwości operacyjnych Esensic w zakresie konfiguracji Użytkowników oraz ich uprawnień w obszarze funkcjonalnym Esensic.
 1. Esensic – właściciel Pltformy Esensic – spółka Esensic sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie;
 1. Dane dostępowe i uwierzytelniające – zestaw danych określanych indywidualnie, umożliwiających Użytkownikom dostęp do Usługi:
 1. Abonament – cykliczna opłata abonamentowa, ponoszona przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy jako wynagrodzenie za świadczone Usługi.
 1. Cennik Usług – publikowana na stronach Portalu Usługi Esensic informacja zawierająca zestawienie wariantów Usługi, wysokości stawek i opłat oraz zasad ich naliczania.
 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 1. Godziny robocze – godziny pomiędzy 9:00 a 17:00 w Dniach roboczych.
 1. Formularz – elektroniczny formularz zamówienia na oprogramowanie Esensic wraz z Usługą, dostępny na stronie internetowej Usługodawcy.
 1. Strony – oznaczają odwołanie jednoczesne zapisów Regulaminu do Usługobiorcy i Usługodawcy.
 1. Moduły – stanowiące odrębne w ramach Platformy moduły udostępniane przez Usługodawcę Usługobiorcy w zależności od wykupionego modelu subskrypcji.

III. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  • prawa i obowiązki Esensic oraz Usługobiorcy i jego Personelu, związane ze świadczeniem
   i korzystaniem z Usług,
  • zasady odpowiedzialności Stron Umowy Indywidualnej.
 1. Esensic udostępnia Usługobiorcy Regulamin przed zawarciem Umowy Indywidualnej, jak również zapewnia stały i nieodpłatny dostęp do treści Regulaminu w Serwisie.
 2. Esensic świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 3. Usługobiorcy oraz Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

IV. Zawarcie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług Esensic zostaje zawarta poprzez złożenie zamówienia w drodze wypełnienia Formularza przez Usługobiorcę oraz zaakceptowanie zamówienia przez Usługodawcę. Akceptacja zamówienia przez Usługodawcę następuje w drodze rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 1. Rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpi w przypadku akceptacji zamówienia przez Usługodawcę w terminie do 5 Dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Umowa o świadczenie Usługi Esensic zostaje zawarta w dacie rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 1. Akceptacja postanowień Regulaminu jest potwierdzona przez Usługobiorcę w drodze elektronicznej wymiany informacji poprzez rejestrację na portalu Usługi Konta Usługobiorcy oraz poprzez zaznaczenie pola wyboru akceptacji Regulaminu i zapisanie zmian. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z zasadami i warunkami świadczenia Usługi, określonymi w niniejszym Regulaminie oraz że zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych i prawidłowych danych w procesie rejestracji Konta Usługobiorcy na Formularzu. Wymóg ten dotyczy także zakładania Kont dla Użytkowników testowych.
 1. Usługodawca prześle po rozpoczęciu świadczenia Usługi na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej: wymagane dane konfiguracyjne oraz adres strony internetowej, na której możliwy będzie dostęp do Usługi i Platformy Esensic.
 1. Umowa o świadczenie Usługi Esensic zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 1. Opis funkcjonalności Esensic znajduje się w Portalu Usługi.
 1. Dla potrzeb weryfikacji poprawności danych Usługobiorca może zostać zobowiązany przed udostępnieniem Usługi przez Usługodawcę do przesłania pocztą elektroniczną na adres biuro@esensic.com skanu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Usługobiorcy wydruku wypełnionego Formularza rejestracyjnego. O ile reprezentacja osób podpisujących Formularz nie wynika z dokumentów rejestrowych do Formularza winien został załączony skan pełnomocnictwa dla osoby podpisującej Formularz. Informacja o konieczności przesłania ww. skanów zostanie przekazana do Usługobiorcy w terminie 2 Dni roboczych od dnia wypełnienia Formularza. W takim przypadku dzień, w którym wysłany zostanie skan Formularza traktowany jest jako dzień złożenia zamówienia.

V. Rodzaje i zakres Usług

 1. Celem systemu RTLS jest zapewnienie śledzenia położenia obiektów w czasie rzeczywistym. Może być on wykorzystywany w różnych branżach, takich jak transport, logistyka, budownictwo, przemysł itp. Dzięki niemu możliwe jest bieżące śledzenie położenia np. pojazdów, maszyn, narzędzi, personelu itp. System RTLS pozwala na zarządzanie ruchem i przepływem obiektów, co przekłada się na lepsze wykorzystanie zasobów i zwiększenie efektywności. Ponadto system RTLS umożliwia zbieranie danych o położeniu obiektów, co pozwala na lepsze planowanie i analizowanie ruchu. W rezultacie system RTLS może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa, obniżenia kosztów i zwiększenia rentowności działalności. Oprogramowanie służy do przetwarzania danych o położeniu obiektów i wyświetlania informacji o ich położeniu w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mogą tworzyć i zarządzać przestrzeniami i elementami znajdującymi się na nich, takimi jak ściany, strefy wirtualne oraz urządzenia RTLS. Możliwe jest również tworzenie akcji i reakcji, takich jak wysyłanie powiadomień e-mail lub push, gdy obiekt wchodzi lub wychodzi z określonej strefy lub pozostaje w niej.
 2. W systemie utworzono następujące moduły:
  • Moduł Manager – Moduł Manager umożliwia zarządzanie Areami, czyli obszarami, w których będą planowane i zarządzane elementy RTLS. W module Manager użytkownik może tworzyć, edytować i usuwać obiekty Area, a także zarządzać uprawnieniami dostępu do tych area. Oprócz tego moduł Manager umożliwia również zarządzanie urządzeniami RTLS, takimi jak stacje referencyjne (anchors) oraz znaczniki (tags). Użytkownik może tworzyć, edytować i usuwać te urządzenia oraz zarządzać ich uprawnieniami dostępu.
  • Moduł Designer – Moduł Designer jest odpowiedzialny za planowanie przestrzeni i elementów znajdujących się na niej, takich jak przestrzenie, budynki, piętra, strefy wirtualne, ściany oraz urządzenia RTLS. W ramach modułu użytkownicy mogą tworzyć i edytować te elementy, a także przypisywać im różne atrybuty i ustawienia. Moduł Designer umożliwia także tworzenie relacji między poszczególnymi elementami, takich jak np. przypisanie urządzenia RTLS do konkretnej przestrzeni czy przypisanie piętra do konkretnego budynku. W ten sposób użytkownicy mogą tworzyć i zarządzać złożonymi strukturami przestrzennymi i elementami znajdującymi się na nich, co pozwala na lepsze wykorzystanie możliwości RTLS.
  • Moduł Geofencing – Moduł Geofencing służy do tworzenia i zarządzania strefami wirtualnymi w obrębie systemu RTLS. Strefy te mogą być używane do reakcji na aktualną lokalizację znaczników (tags) oraz do monitorowania ich ruchu na mapie. Dzięki temu użytkownicy mogą [m.in](http://m.in/). wyznaczać obszary, do których dostęp jest ograniczony, lub wyznaczać strefy, w których mają być wysyłane powiadomienia lub maile. Moduł Geofencing umożliwia użytkownikom tworzenie i zarządzanie strefami wirtualnymi oraz przypisywanie do nich akcji i warunków wywołania. Dzięki temu użytkownicy mogą zautomatyzować procesy związane z monitorowaniem i zarządzaniem przestrzeniami.
  • Moduł Helpdesk – Moduł helpdesk jest odpowiedzialny za zarządzanie i rozwiązywanie problemów związanych z urządzeniami RTLS. Użytkownicy mogą zgłaszać problemy za pośrednictwem interfejsu użytkownika. Administratorzy mogą przydzielać zgłoszenia do siebie lub innych administratorów, a postęp w rozwiązywaniu problemu jest widoczny dla zgłaszającego. W celu ułatwienia zarządzania i monitorowania postępu w rozwiązywaniu problemów, moduł helpdesk wykorzystuje mechanizm ticketów. Tickety to zadania, które mogą być przepisywane między administratorami i służą do śledzenia postępu w rozwiązywaniu problemów. Tickety mogą zawierać dodatkowe informacje, takie jak opis problemu, przydzielony administrator i status zadania.

VI. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny Usługobiorcy następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • stały dostęp do Internetu,
  • dostęp do przeglądarki stron internetowych, obsługującej protokół HTML5, JavaScript, CSS3, preferencyjnie Chrome, Opera, Firefox, Edge w najnowszych wersjach.
  • dla urządzeń mobilnych – system Android lub iOS
 1. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.
 2. Esensic zastrzega, że wymagania techniczne mogą ulegać zmianom i zmiany takie nie stanowią zmiany Umowy Indywidualnej. Esensic informuje Usługobiorcę o zmianie warunków technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie łatwo dostrzegalnej informacji w Serwisie. Usługobiorca jest zobowiązany zapewnić na wyłączny własny koszt kompatybilność z Serwisem i techniczną zdolność do korzystania z Usług.

VII. Zasady korzystania z Usług

 1. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za aktywność mającą miejsce na jego Koncie oraz za treści publikowane z wykorzystaniem przypisanego mu Konta, w tym za aktywność i treści publikowane przez jego Personel.
 2. Usługobiorca oraz jego Personel, korzystając z Usług, zobowiązani są do:
  • powstrzymania się od podawania lub wykorzystywania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych;
  • powstrzymania się od publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich;
  • podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla Esensic;
  • wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Esensic.
 1. Usługobiorca oraz jego Personel zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Esensic
  o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Serwisu. Esensic po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp osób nieuprawnionych do określonych danych, informacji lub działań.
 2. Esensic jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji, że Usługobiorca lub jego Personel:
  • naruszyli postanowienia Regulaminu;
  • naruszyli zakaz publikacji niewłaściwych treści z wykorzystaniem Konta, w szczególności treści naruszających normy prawne oraz moralne, propagujące przemoc, nienawiść, jakąkolwiek dyskryminację rasową, kulturową, etniczną lub religijną, treści naruszających dobra osobiste lub obrażające godność innych osób, treści zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania.
 3. Usługobiorca oraz jego Personel zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Esensic poprzez Helpdesk, o dostrzeżonych błędach i usterkach Serwisu, które mają wpływ lub mogą mieć wpływ na jakość i zakres świadczonych Usług.

VII. Prawa i obowiązki Esensic

 1. Esensic zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług,
  z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu.
 2. HELPDESK. Esensic udostępni swych przedstawicieli technicznych, którzy odpowiedzą na pytania Usługobiorcy i Użytkowników dotyczące korzystania z Usług i pomogą w rozwiązaniu bieżących problemów w korzystaniu z nich.
 3. Kontakt z Helpdesk następuje drogą mailową na adres email: support@esensic.com
 4. UTRZYMANIE I KONSERWACJA. Esensic zobowiązuje się przez okres trwania Umowy Indywidualnej do utrzymania i konserwacji Serwisu.
 5. AKTUALIZACJE I MODYFIKACJE. Esensic ma prawo do wprowadzania aktualizacji
  i modyfikacji Serwisu w celu poprawy jakości świadczonych Usług, w zakresie i w czasie przez siebie wybranym.
 6. NAPRAWY, USUWANIE AWARII. W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń
  w funkcjonowaniu Systemu, uniemożliwiających korzystanie z określonych Usług, funkcjonalności lub ustawień, Esensic podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.
 7. Esensic dołoży starań, aby czynności utrzymania i konserwacji oraz aktualizacji i modyfikacji Serwisu, w miarę możliwości i warunków technicznych, odbywały się poza godzinami pracy (16.01-07.59). Niemniej jednak, Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że niektóre z takich czynności mogą powodować czasowe zawieszenie dostępności do Usług lub ograniczenie zakresu świadczonych Usług także w godzinach pracy.
 8. Usługobiorcy nie przysługują w stosunku do Esensic jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze związane z przerwą lub ograniczeniem w świadczeniu Usług w przypadkach opisanych w pkt. 4-7 powyżej niezależnie od przyczyny i czasu trwania takiej przerwy lub ograniczenia.
 9. Esensic zastrzega sobie prawo do modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu poprzez zmianę Regulaminu.

IX. Odpowiedzialność

 1. Esensic nie ponosi odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorcę lub jego Personel z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  • jakiekolwiek szkody powstałe na skutek ograniczenia, przerwania lub zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy w związku z naruszeniem Regulaminu przez niego lub jego Personel;
  • treści udostępniane przez Usługobiorcę lub jego Personel w wyniku korzystania z Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  • informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie lub wysyłane
   za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorcę lub jego Personel;
  • utratę lub uszkodzenie danych przechowywanych przez Usługobiorcę lub jego Personel na Serwisie, spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Esensic (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Usługobiorcę lub jego Personel,
  • podania przez Usługobiorcę lub jego Personel nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji.
 2. Ponadto, Esensic nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane:
  • nieprawidłowym korzystaniem z Usług przez Usługobiorcę lub jego Personel;
  • nieautoryzowanym dostępem do Konta przez osobę nieuprawnioną;
  • usterkami w działaniu innych systemów, które nie są utrzymywane przez Esensic ,
   a wpływają na pracę Serwisu, w tym sieci Internet;
  • niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji realizowanych za pośrednictwem Serwisu, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z przyczyn niezależnych od Esensic ;
  • przerwą lub ograniczeniem w świadczeniu Usług w przypadkach opisanych w pkt. VII ust. 4-7 Regulaminu;
  • brakiem ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Esensic nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.)
 3. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne i niezależne od Esensic , które nie jest lub nie było możliwe do przewidzenia i pozostaje poza kontrolą Esensic , w szczególności wojny, zamieszki, rozruchy, akty sabotażu, atak terrorystyczny, katastrofy, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, gwałtowne wichury i burze, wybuchy, pożary, strajki, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wystąpienie wyładowań energetycznych, w trakcie których zaleca się odłącznie systemu informatycznego od sieci i zasilania, blackout.
 4. W przypadku utraty lub uszkodzenia danych przechowywanych przez Usługobiorcę lub jego Personel na Serwisie z przyczyn leżących po stronie Esensic , jedynym i wyłącznym środkiem przysługującym Usługobiorcy i każdemu Użytkownikowi będzie dołożenie przez Esensic gospodarczo uzasadnionych starań w celu odtworzenia utraconych lub zniszczonych danych na podstawie najnowszej kopii zapasowej tych danych zachowanej przez Esensic zgodnie z jego procedurą archiwizacji.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Zasady dotyczące przetwarzania przez Esensic danych osobowych w procesie świadczenia Usług określa Polityka Prywatności.
 2. Zasady powierzenia przez Usługobiorcę danych osobowych do przetwarzania ich przez Esensic określa odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

XI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca i jego Personel mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”) można złożyć:
  • pisemnie na adres: ul. Włościańska 11/1a, 10-683 Olsztyn
  • mailowo na adres: support@esensic.com,
 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko/nazwę Usługobiorcy/Użytkownika, adres e-mail, login, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz opcjonalnie – wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.
 2. Esensic dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Esensic zwróci się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin rozpatrzenia reklamacji biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.
 3. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje bezterminowo.
 2. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Esensic jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługobiorcy, a także poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.
 4. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu, zastosowanie znajdują zapisy Umowy Indywidualnej dotyczące jej rozwiązania.
 5. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 6. Sąd właściwy do rozstrzygania sporów związanych ze świadczeniem Usług określa Umowa Indywidualna.

  Zostańmy w kontakcie!