Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode
Unia Europejska
Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode

25.01.2023

UWB RTLS – Warehousing

UWB RTLS – Warehousing

Magazynowanie dóbr to złożony proces, na który składa się wiele czynników kształtujących jego cenę oraz końcowy zysk. Wielkie hale magazynowe zatrudniające setki pracowników wymagają dokładnego planu realizacji procesów, które zajmują mniej lub więcej czasu potrzebnego na przepływ materiałów w obrębie hali. System pozycjonowania Esensic oraz platforma do jego zarządzania umożliwiają dokładne monitorowanie procesów oraz poszukiwanie ich optymalizacji dzięki analizie statystycznej. Co więcej, system Esensic umożliwia ciągłe pozycjonowanie magazynowanych dóbr, dzięki czemu kadra zarządzająca oraz pracownicy mają stały dostęp do dokładnego ulokowania wybranego przedmiotu.

Wdrożony system pozycjonowania zapewnia ciągły dostęp do danych o trasach pokonywanych przez pracowników magazynu. Dane te pozyskiwane są w czasie quasi rzeczywistym, a następnie są archiwizowane, dzięki czemu mogą być poddane analizie w późniejszym czasie. Identyfikacja powtarzających się procesów pozwala na wyciąganie wniosków o wąskich gardłach, tworzeniu się stref nadmiernego ruchu, czy zagrożeń wynikających z potencjalnych kolizji. Każdy przestój w pracy magazynu niesie ze sobą wymierny koszt, którego można uniknąć dzięki monitorowaniu oraz planowaniu pracy z wykorzystaniem platformy Esensic. Optymalizacja procesów przekłada się nie tylko na zwiększenie wskaźnika efektywności operatora, ale również na pomniejszenie zużycia maszyn.

Kontrola stanu magazynowego opiera się w głównej mierze na manualnym skanowaniu etykiet przez operatorów magazynu. Proces ten jest nieefektywny oraz niesie ze sobą czynnik błędu ludzkiego, który przekłada się na niedokładność w kontroli stanu magazynowego oraz na zgubione pozycje, co skutkuje wymiernymi stratami. Wdrożenie systemu pozycjonowania umożliwi jednorazowe oznaczenie dobra wchodzącego na stan magazynu poprzez umieszczenie na nim niewielkiego markera śledzącego. Do markera przypisana zostaje wybrana etykieta, która następnie identyfikuje wybrane dobro bądź ich grupę. W platformie Esensic oznaczone dobro jest stale pozycjonowane, dzięki czemu dostęp do niego jest maksymalnie ułatwiony, a potencjalny błąd ludzki związany ze złym wyborem dobra z półki magazynowej zostaje wyeliminowany. Droga do poszukiwanej pozycji oraz czas jej poszukiwania mogą zostać maksymalnie skrócone, powodując oszczędności w przepływie dóbr.

System pozycjonowania Esensic oraz jego platforma do zarządzania to narzędzie, które pomaga rozwiązać problemy istniejące w procesie magazynowania. Analiza danych o procesach umożliwia ich dokładną wycenę z rozbiciem na koszty zatrudnienia, zużycia maszyn, logistyki czy popełnionych błędów przez operatorów. Już niewielka poprawa w każdym z wymienionych obszarów przekłada się na wymierne zyski dla firmy, a to wszystko dzięki jednorazowemu wdrożeniu systemu pozycjonowania Esensic.

    Zostańmy w kontakcie!