Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode
Unia Europejska
Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode

Regulamin sklepu Esensic

l. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez Esensic sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronach internetowych www.esensic.com, www.hlp.esensic.com w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca oraz wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Sklep Internetowy działający pod adresami: www.hlp.esensic.com, prowadzony jest przez: Esensic sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Włościańskiej 11/1a, 10-683 Olsztyn, NIP: 7393926607, REGON: 383114712.
 4. Kontakt z Usługodawcą uzyskać można za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@esensic.com
 5. Kontakt korespondencyjny z Usługodawcą możliwy jest z wykorzystaniem następującego adresu do doręczeń, służącego również w trakcie obsługi reklamacyjnej: ul. Włościańskiej 11/1a, 10-683 Olsztyn

II. Definicje

 1. Anulowanie Zamówienia – odstąpienie przez Esensic od realizacji zamówienia w wyniku uwzględnienia wniosku Klienta (na zasadzie zgodnego porozumienia stron) lub w wyniku jednostronnej decyzji Esensic w oparciu o postanowienia Regulaminu.
 2. Częściowa Realizacja Zamówienia – zastrzeżone przez Esensic uprawnienie do częściowej realizacji zamówienia po uprzedniej konsultacji z Klientem w przedmiocie modyfikacji złożonego Zamówienia, w przypadku, gdy dostępność jednego lub większej ilości zamówionych przez Klienta Towarów przekracza o co najmniej 5 dni roboczych dostępność pozostałych Towarów z danego Zamówienia Klienta.
 3. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Klient – Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U.2019.1292 t.j. z dnia 2019.07.12), będący Usługobiorcą, który za pośrednictwem sieci Internet składa Zamówienie w ramach Sklepu Internetowego w celu nabycia Towaru albo ofertę dotyczącą uzyskania uprawnień licencyjnych, w tym korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
 5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19).
 6. Konto – funkcjonalność oznaczona zakładką „Moje konto”; baza danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Esensic, powstała w wyniku procesu rejestracji, zawierająca informacje o Kliencie wykorzystywane do realizacji składanych Zamówień, obejmująca ostatnie zamówienia, szczegóły Konta i umożliwiająca zarządzanie adresami płatności i dostawy oraz pobieranie ewentualnych plików.
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Koszyk – funkcjonalność oznaczona ikoną udostępniana w ramach usługi handlowej Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, zapewniająca w szczególności możliwość składania Zamówień.
 9. Newsletter – korespondencja, biuletyn w formie elektronicznej rozsyłana/y do Klientów/Usługobiorców za pomocą poczty elektronicznej, po wcześniejszym wyrażeniu przez Klienta/Usługobiorcę zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych.
 10. Oprogramowanie – programy komputerowe prezentowane w Sklepie Internetowym Esensic, których licencje może zamówić/uzyskać Klient, za wyjątkiem oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym fizycznych, informatycznych nośników danych wraz z utrwalonymi na nich kopiami programów komputerowych.
 11. Potwierdzenie Realizacji Zamówienia – wiadomość przesłana przez Esensic za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w formularzu Zamówienia (Podsumowaniu Zamówienia) po zaksięgowaniu na koncie Esensic kwoty pokrywającej pełną Wpłatę.
 12. Potwierdzenie Wysyłki – wiadomość przesłana przez Esensic za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w formularzu Zamówienia (w Podsumowaniu Zamówienia) potwierdzająca powierzenie przez Esensic firmie kurierskiej zamówione Towary celem dostarczenia.
 13. Przedsiębiorca traktowany jak Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której na podstawie szczególnych przepisów prawa przysługują konkretne uprawnienia.
 14. Esensic – Sprzedawca – Usługodawca – Esensic sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Włościańskiej 11/1a, 10-683 Olsztyn, NIP: 7393926607, REGON: 383114712.
 15. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Sklepu Internetowego Esensic.
 16. Rejestracja — utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta w następstwie wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie.
 17. Sklep Internetowy – serwis, witryna internetowa działająca pod adresami: www.hlp.esensic.com prowadzona przez Esensic, za pośrednictwem której Usługobiorca/Klient może zapoznać się z asortymentem Towarów lub Oprogramowania; zlecić świadczenie Usługi; uzyskać dostęp do Konta; zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży dotyczącą Towaru albo złożyć ofertę dotyczącą uzyskania licencji.
 18. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 19. Towar – Produkt – rzecz (rzeczy) ruchome prezentowane przez Esensic w Sklepie Internetowym, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży. Przepisy Regulaminu dotyczące Towaru znajdują zastosowanie także do oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym fizycznych, informatycznych nośników danych wraz z utrwaloną na nich kopią programu komputerowego.
 20. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta z wykorzystaniem Sklepu Internetowego, pomiędzy Esensic i Klientem. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana. Integralną część Umowy Sprzedaży stanowią postanowienia niniejszego Regulaminu.
 21. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
 22. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03).
 24. Wpłata – kwota obejmująca cenę zamówionego Towaru oraz koszt przesyłki zamówionego Towaru.
 25. Wysyłka Zamówienia – moment powierzenia przez Esensic firmie kurierskiej zamówionego, odpowiednio zapakowanego Towaru celem dostarczenia.
 26. Zamówienie – oferta skierowana do Esensic przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza udostępnionego w Sklepie Internetowym, dotycząca nabycia Towaru na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie.

III. Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Usługobiorcy, która prowadzi do zapoznania się z treściami zawartymi w serwisie.
 2. W niniejszym Regulaminie Esensic zaleca minimalne wymogi techniczne w celu właściwego korzystania z Usług. Esensic nie gwarantuje, że każdy układ konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Klienta, umożliwi korzystanie z Usług. W przypadku użytkowania przez Klienta sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia warunków technicznych określonych poniżej, Esensic zastrzega, że może to negatywnie oddziaływać na jakość Usług świadczonych drogą elektroniczną, nie odpowiada również za prawidłowość funkcjonowania formularza zamówień.
 3. Prawidłowe korzystanie z Usług Esensic obwarowane jest następującymi, minimalnymi warunkami po stronie Usługobiorcy:
  1. Posiadaniem systemu teleinformatycznego z dostępem do sieci Internet gwarantującego korzystanie z aktualnej przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  2. Zainstalowaniem aplikacji do odczytu plików zapisanych w formacie PDF w przypadku pobierania dokumentów PDF udostępnionych w serwisie;
 4. Esensic zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte tajemnicą komunikacji nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte tajemnicą komunikacji mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Informacje objęte tajemnicą komunikacji mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom lub jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
 5. Dane przesyłane do Sklepu Internetowego przy użyciu formularzy zamieszczonych w serwisie są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu SSL (Secure Socket Layer).
 6. Niezgodne z Regulaminem i zakazane są wszelkie działania Usługobiorcy mogące spowodować jakiekolwiek utrudnienia lub zaburzenia normalnego funkcjonowania Sklepu Internetowego, strony internetowej Esensic, a także polegające na dostarczaniu przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, w tym propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od podejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu Internetowego, strony internetowej Esensic niezamówionej informacji handlowej (spam). Zakazane jest nadto wykorzystywanie przez Usługobiorcę Sklepu Internetowego, strony internetowej Esensic lub Usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub zagrażający bezpośrednio uzasadnionym interesom Usługodawcy.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego, strony internetowej Esensic w sposób zgodny z przeznaczeniem serwisu, przepisami prawa obowiązującego na terytorium Polski, postanowieniami Regulaminu, oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, w sposób nieuciążliwy dla innych Usługobiorców lub Klientów oraz dla Usługodawcy.
 8. Wypełniając obowiązek określony w art. 6 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Esensic informuje, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może powodować ryzyko wystąpienia zagrożeń związanych m.in. z pozyskiwaniem i modyfikowaniem danych Usługobiorców lub narażeniem na otrzymywanie spamu oraz rozprzestrzenianie złośliwego i szkodliwego oprogramowania (wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków internetowych itp.). Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z serwisu, jednakże nie jest w stanie zagwarantować Usługobiorcom korzystania pozbawionego zagrożeń przykładowo wymienionych w zdaniu poprzedzającym. Celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia ww. niebezpieczeństw, Usługobiorcy powinni wdrażać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, polegające w szczególności na stosowaniu oprogramowania antywirusowego oraz aplikacji typu firewall, jak również zabezpieczaniu poufności danych dostępowych Usługobiorców używanych w sieci Internet.
 9. Usługodawca informuje, iż w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, wyłączne prawa do treści udostępnianych w ramach serwisu, w tym zwłaszcza prawa autorskie, znaki towarowe, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Esensic lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania autorskich praw majątkowych, praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych umieszczonych w serwisie. Usługobiorca ma prawo do korzystania z opisanych w zdaniach poprzedzających treści, jak również treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach serwisu nieodpłatnie, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dozwolone jedynie w granicach obowiązującego prawa oraz w oparciu o uprzednią zgodę, udzieloną przez uprawniony do tego podmiot, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV. Rodzaje i zakres Usług

 1. W ramach serwisu Usługodawca realizuje drogą elektroniczną świadczenia polegające na wykonywaniu wszelkich czynność w celu prawidłowej obsługi procesów związanych z prowadzeniem serwisu oraz realizowaniem Zamówień, w tym w szczególności świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • edukacyjną polegającą na zapewnieniu dostępu do informacji zamieszczanych w serwisie, jak również publikacji obejmujących wiedzę fachową oraz specjalistyczne poradniki i informacje branżowe;
  • informacyjną polegającą na uzyskiwaniu podstawowych wiadomości dotyczących Usługodawcy, rodzaju oferowanych przez Usługodawcę usług, zakresu prezentowanych Towarów i Oprogramowania, rodzaju prowadzonej działalności;
  • administracyjną polegającą na możliwość rejestracji i założenia zindywidualizowanego Konta, zapewnieniu prowadzenia Konta obejmującego m.in. historię zamówień, dane adresowych, ewentualnie pliki do pobrania;
  • marketingową polegającą na prowadzeniu w ramach serwisu działalności promocyjnej oferowanych Towarów i Oprogramowania, w tym usługi Newsletter dotyczącej przesyłania informacji handlowej w zakresie Towarów, Oprogramowania lub świadczonych usług za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Klienta/Usługobiorcę.
  • kontaktową polegającą na zapewnieniu komunikacji na indywidualne żądanie Klienta/Usługobiorcy z osobami realizującymi obsługę Klienta/Usługobiorcy w zakresie świadczonych usług lub prowadzonej współpracy handlowej;
  • handlową polegającą na możliwości składania przez Klientów Zamówień na Towary prezentowane przez Esensic w serwisie za pośrednictwem udostępnionej przez Usługodawcę funkcjonalności.

V. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Usługobiorcę potwierdza znajomość treści Regulaminu oraz akceptację jego postanowień, jak również jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień dotyczących wyszczególnionej usługi opisanych w ust. 2 i 3 poniżej.
 2. W przypadku usługi administracyjnej, polegającej na rejestracji i założeniu zindywidualizowanego Konta, zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą prawidłowej rejestracji Konta. Rejestracji dokonuje się w następstwie wypełnienia i zaakceptowania formularza rejestracji wygenerowanego przez serwis.
 3. W ramach usługi marketingowej – usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta/Usługobiorcy, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Towarach, Oprogramowaniu lub usługach Esensic, ewentualnie jego Partnerów lub materiały edukacyjne. Newsletter zawierać może tak informacje handlowe, jak i informacje stanowiące marketing bezpośredni. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Klientów/Usługobiorców, którzy dokonali jego subskrypcji.
 4. Usługobiorca może w dowolnym momencie zakończyć korzystanie z Usług. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez potrzeby składania oświadczeń w tym przedmiocie, w sytuacji opuszczenia stron serwisu przez Usługobiorcę, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień dotyczących wyszczególnionej usługi opisanych w ust. 5, 6 i 7 poniżej.
 5. Usługa administracyjna polegająca na rejestracji i założeniu zindywidualizowanego Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu po upływie 5 dniowego terminu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Esensic na adres e-mail Usługodawcy: biuro@esensic.com oświadczenia Klienta/Usługobiorcy o wypowiedzeniu umowy lub żądania usunięcia Konta.
 6. Esensic może rozwiązać umowę względem Klienta posiadającego Konto i korzystającego z usługi administracyjnej w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia zobowiązań wysłowionych w punkcie III ustępie 6 i 7 Regulaminu, niekorzystania z Konta Klienta przez okres przekraczający 365 dni, niedokonania aktualizacji danych koniecznych do rejestracji i niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną lub składania Zamówień.
 7. W przypadku usługi Newsletter w ramach usługi marketingowej Klient/Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 8. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Klienta z wywiązania się z zobowiązań względem Esensic istniejących w dniu rozwiązania umowy.
 9. Dostęp do informacji o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynika z obowiązujących przepisów prawa, Esensic będzie realizował poprzez zamieszczenie stosownych informacji w ramach serwisu.
 10. Esensic zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów technicznych serwisu oraz czasowego lub stałego ograniczenia dostępności formularza zamówień, z zastrzeżeniem konieczności uprzedniego zamieszczenia stosownych informacji w tym zakresie w ramach serwisu.

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługobiorca może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem serwisu lub korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny: Esensic sp. z o.o. ul. Włościańskiej 11/1a, 10-683 Olsztyn, lub na adres poczty elektronicznej: biuro@esensic.com
 2. W reklamacji Usługobiorca powinien podać następujące dane: rodzaj i opis zaistniałego problemu; imię i nazwisko; adres korespondencyjny; adres e-mail lub numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją. Reklamacje nie zawierające danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie podlegają rozpatrzeniu.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 20 dni wysyłając odpowiedź na zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej, a gdyby zachowanie wskazanego terminu nie było możliwe, do poinformowania Usługobiorcy o wydłużeniu terminu rozpoznania reklamacji i przewidywanym czasie przesłania odpowiedzi na zgłoszenie.
 4. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca ma prawo wezwać Usługobiorcę do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, licząc od daty przekazania stosowanego wezwania przez Usługodawcę.
 5. Reklamacja może zostać pozostawiona bez rozpoznania w sytuacji złożenia reklamacji przez osobę nieupoważnioną lub objęcia reklamacją kwestii opisanej w Regulaminie lub składania ponownych, nieuzasadnionych lub nadmiernych reklamacji, zwłaszcza w przypadku sprawy uprzednio wyjaśnionej w sposób wyczerpujący z Usługodawcą.
 6. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, starając się usunąć w rozsądnym terminie ewentualne nieprawidłowości czy błędy w oprogramowaniu zgłoszone przez Usługobiorców, niemniej Usługodawca nie gwarantuje, że korzystanie z serwisu czy Usług będzie przebiegało bez wad, usterek lub innych zakłóceń.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Usług lub szkody powstałe w związku z korzystaniem z Usług, z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, z przyczyn wynikających np. z utraty danych dostępowych lub będących konsekwencją nieprawidłowego użytkowania serwisu, w tym złamania zakazów lub zobowiązań wynikających z punktu III ust. 6 i 7 Regulaminu.
 8. Usługodawca nie odpowiada za czasowe lub stałe zawieszenie dostępności lub zakłócenia w świadczeniu Usług lub w działaniu Koszyka lub formularza zamówień, jeśli powodem ich wystąpienia jest planowana modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Esensic, przy czym Usługodawca powinien z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować Usługobiorców o zamiarze przeprowadzenia wskazanych czynności.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu Usług lub niewykonanie czy nienależyte wykonanie Usług jeśli powodem ich wystąpienia jest siła wyższa albo działania lub zaniechania podmiotów trzecich, na których postępowanie Usługodawca nie ma wpływu, w tym zwłaszcza dostawców łączy telekomunikacyjnych, operatorów telekomunikacyjnych itp.
 10. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy w zakresie zobowiązań związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną ograniczona jest do szkód wyrządzonych Usługobiorcom umyślnie.

VII. Zasady korzystania oraz warunki sprzedaży ze sklepu internetowego

Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresami: www.hlp.esensic.com, służy do dokonywania zakupów wybranych Towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Informacje podane w ramach Sklepu Internetowego Esensic stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Zawarcie Umowy Sprzedaży jest dobrowolne i wymaga posiadania konta poczty elektronicznej oraz dostępu do Internetu.
 3. Klient zamierzający złożyć Zamówienie, powinien wcześniej zapoznać się z postanowieniami Regulaminu oraz zobowiązany jest zaakceptować jego treść. Utworzenie Konta w serwisie lub złożenie Zamówienia wymaga uprzedniego zaakceptowania zapisów Regulaminu i oznacza, że Usługobiorca/Klient zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Ceny podane w Sklepie Internetowym Esensic są cenami netto i podane są w złotych polskich.
 5. Ceny podane w Sklepie Internetowym Esensic nie podlegają negocjacjom i stają się wiążące w momencie złożenia Zamówienia.
 6. Ceny nie zawierają kosztów dostarczenia/wysyłki Towarów.
 7. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym także autorskie prawa majątkowe, prawa własności przemysłowej należą do Esensic, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. Klient/Usługobiorca, korzystając ze Sklepu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania serwisu. Zakazane jest kopiowanie, modyfikowanie czy rozpowszechnianie treści, zdjęć, logotypów, utworów umieszczonych w Sklepie Internetowym bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 9. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego system teleinformatyczny Sprzedawcy zbiera dane informatyczne tzw. pliki cookies. Zasady zbierania i przetwarzania plików cookies szczegółowo określa polityka cookies zamieszczona w Sklepie.
 10. Brak dokonania aktualizacji danych korespondencyjnych w tym adresu e-mail lub adresu do korespondencji, obciąża Klienta. Do czasu ich aktualizacji, wszelka komunikacja lub korespondencja będzie kierowana do Klienta w oparciu o dotychczasowe dane zgłoszone przez Klienta.

Zasady składania zamówień

 1. Sklep Internetowy Esensic umożliwia składanie Zamówień na Towary 7 dni w tygodniu 24 h na dobę.
 2. Zamówienie złożyć może zarówno Klient posiadający zarejestrowane Konto, jak i Klient nieposiadający Konta.
 3. Klient dodaje wybrany Towar do Koszyka, po czym wybiera funkcjonalność zdefiniowaną „Przejdź do płatności”.
 4. W następstwie wyboru funkcjonalności „Przejdź do płatności”, Klient wypełnia dane dotyczące płatności niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży.
 5. Klient ma możliwość modyfikowania i aktualizowania zawartości Koszyka oraz edycji danych dotyczących płatności lub złożonego Zamówienia do momentu uruchomienia funkcjonalności zdefiniowanej komunikatem „Kupuję i płacę”. Na późniejszym etapie ewentualna modyfikacja danych dotyczących płatności lub złożonego Zamówienia możliwa jest za pośrednictwem poczty elektronicznej zapewniającej kontakt z Esensic po uzgodnieniu z Esensic zakresu wnioskowanej zmiany.
 6. Złożenie Zamówienia następuje poprzez uruchomienie funkcjonalności zdefiniowanej komunikatem Kupuję i płacę..
 7. W oparciu o złożone przez Klienta Zamówienie, Esensic weryfikuje treść oferty i dostępność Towaru. W następstwie dokonanej weryfikacji Esensic może odrzucić ofertę w przypadku podania błędnych lub wadliwych danych w formularzu zamówienia lub odmówić przyjęcia oferty w przypadku braku dostępności zamówionych Towarów. O odrzuceniu lub odmowie przyjęcia oferty Klient informowany jest stosownym komunikatem wysyłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do zawarcia Umowy Sprzedaży nie dochodzi w przypadku gdy wiadomość potwierdzająca wysłanie przez Klienta Zamówienia nie dotrze do Klienta i wróci na skrzynkę mailową Esensic. Wówczas Esensic ma prawo do jednostronnego anulowania zamówienia.
 8. W następstwie pozytywnej weryfikacji i potwierdzenia dostępności Towaru, Esensic przesyła Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą przyjęcie oferty.
 9. W przypadku czasowego braku dostępności jednej lub większej liczby Towarów z pozycji wyszczególnionych w przesłanym przez Klienta Zamówieniu, Esensic poinformuje Klienta o możliwości Częściowej Realizacji Zamówienia.
 10. W przypadku braku akceptacji przez Klienta zaproponowanej przez Esensic Częściowej Realizacji Zamówienia, Umowa Sprzedaży nie dochodzi do skutku, z uwagi na brak uzgodnienia zmodyfikowanych warunków Zamówienia i nieprzyjęcie oferty przez Esensic. W przypadku akceptacji przez Klienta propozycji Esensic w zakresie Częściowej Realizacji Zamówienia, Umowa Sprzedaży dochodzi do skutku z uwzględnieniem zmodyfikowanych warunków Zamówienia.
 11. Faktura VAT dokumentująca Umowę Sprzedaży wystawiana jest przez Esensic w momencie zaksięgowania pełnej Wpłaty na koncie bankowym Esensic lub wcześniejszego przesłania przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej bankowego potwierdzenia przelewu dokonanej Wpłaty.
 12. Utrwalenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych elementów Umowy Sprzedaży zawieranej na odległość następuje w momencie przesłania przez Esensic wiadomości potwierdzającą przyjęcie oferty oraz na skutek dołączenia do przesyłki zawierającej zamówiony Towar faktury VAT dokumentującej Umowę Sprzedaży.

Sposób dokonywania płatności i realizacja zamówienia

 1. Ceną wiążącą strony Umowy Sprzedaży jest cena na dany Towar zawarta w serwisie, określona w chwili wysyłania przez Klienta Zamówienia.
 2. Klient dokonuje płatności za zakupione Towary, po otrzymaniu faktury proforma, w formie przelewu na konto bankowe Sprzedawcy wskazane w fakturze proforma.
 3. Termin płatności za zamówione Towary wynosi 7 dni kalendarzowych od daty przesłania przez Esensic wiadomości potwierdzającej przyjęcie oferty, będącej datą zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Sprzedaży jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.
 4. Każda płatność dokonana przez Klienta przed momentem wysłania przez Esensic wiadomości potwierdzającej przyjęcie oferty stanowi przedpłatę na poczet realizacji Zamówienia.
 5. Realizacja określonego Zamówienia, w tym Wysyłka Towaru następuje w chwili zaksięgowania pełnej kwoty Wpłaty na koncie bankowym Esensic. W celu przyśpieszenia realizacji określonego Zamówienia, Klient ma możliwość przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej bankowego potwierdzenia przelewu dokonanej Wpłaty.
 6. W przypadku zaistnienia zdarzenia, powodującego konieczność zwrotu kwot wpłaconych przez Klienta na rzecz Esnesic zwrot ten nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia.
 7. Esensic dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Realizacja określonego Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu na koncie Esensic pełnej Wpłaty wynikającej z faktury proforma. Na adres poczty elektronicznej wskazany przy składaniu Zamówienia, Klient otrzymuje Potwierdzenie Realizacji Zamówienia. W przypadku zaksięgowania kwoty niepełnej lub przewyższającej wymaganą wpłatę czas realizacji Zamówienia zostanie wydłużony o czas niezbędny do wyjaśnienia powyższych rozbieżności.
 9. Na łączny okres oczekiwania przez Klienta na otrzymanie zamówionego Towaru składa się czas realizacji złożonego Zamówienia przez Esensic oraz czas potrzebny na dostarczenie zamówionego Towaru przez firmę kurierską. Klient informowany jest o okresie oczekiwania, w tym liczbie dni potrzebnych do realizacji Zamówienia i dostawy w formie wiadomości wysyłanej przez Esensic za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail.

Warunki wysyłki towaru

 1. Dostawa Towaru jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia w formularzu podsumowującym Zamówienie.
 2. Przesyłka z zamówionym Towarem dostarczana jest wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Klient ma możliwość osobistego odbioru Towaru w siedzibie Sprzedającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 4. Koszty dostarczenia Towaru, w tym koszty Częściowej Realizacji Zamówienia ponosi wyłącznie Klient. Informacje w przedmiocie wysokości kosztów przesyłki Towaru aktualizowane są na etapie składania Zamówienia i dostępne są w funkcjonalności Koszyka.
 5. Faktura VAT dokumentująca sprzedaż zamówionych przez Klienta Towarów dołączana jest do przesyłki kurierskiej zawierającej zamówiony Towar lub do Towaru wydawanego Klientowi w przypadku osobistego odbioru Towaru w siedzibie Esensic.
 6. Po przekazaniu przesyłki zawierającej zamówiony przez Klienta Towar firmie kurierskiej, Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej Potwierdzenie Wysyłki.
 7. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, niebędącego Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument, z chwilą jego przekazania przez Esensic firmie kurierskiej trudniącej się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem dostarczenia do Klienta. Esensic w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie firmy kurierskiej (przewoźnika), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od momentu przekazania Towaru do dostarczenia aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 8. Klient ma obowiązek sprawdzić niezwłocznie po odebraniu Towaru, czy nie posiada on uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie przewozu oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem zarówno co do jego rodzaju, jakości, jak i ilości. Uznaje się, że odbiór Towarów przez pracowników lub współpracowników Klienta jest odbiorem dokonanym przez Klienta.
 9. Po wystawieniu przez Sprzedającego faktury VAT dokumentującej sprzedaż zamówionych przez Klienta Towarów i przekazaniu do dostarczenia firmie kurierskiej przesyłki zawierającej zamówione Towary oraz fakturę VAT, Klient nie ma prawa do anulowania złożonego zamówienia lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem odmiennych uprawnień przysługujących Klientowi będącemu Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument w niniejszym Regulaminie lub w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Tryb składania reklamacji w związku z zawarciem umowy sprzedaży

 1. Na Esensic ciąży obowiązek dostarczenia Towaru bez wad.
 2. W przypadku dostarczenia wadliwego Towaru, w odniesieniu do Klienta będącego Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument, Esensic odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
 3. W przypadku, gdy Klientem nie jest Przedsiębiorca traktowany jak Konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru jest wyłączona (art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego);
 4. Jakakolwiek odpowiedzialność Esensic obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą i ograniczona jest do szkody wyrządzonej umyślnie oraz do ceny Towaru;
 5. Esensic nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym firmy kurierskiej, dostawców poczty, usług internetowych itp.
 6. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego objęte są gwarancją producenta.
 7. Klient zobowiązany jest zbadać niezwłocznie odbierany Towar zarówno pod względem jakościowym, ilościowym, jak i w zakresie zgodności asortymentowej ze złożonym Zamówieniem.
 8. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze Klient jest obowiązany sporządzić protokół w którym zostaną wskazane wszelkie dostrzeżone wady. Protokół winien zostać potwierdzony przez osobę dostarczającą przesyłkę ze strony firmy kurierskiej bądź wydającą Towar w siedzibie Esensic. Klient zobowiązany jest do poinformowania Esensic za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@esensic.com o stwierdzonych wadach lub uszkodzeniach w ciągu 24 godzin od chwili odebrania Towarów od firmy kurierskiej.
 9. Wszelkie roszczenia lub zastrzeżenia dotyczące jakości, ilości oraz zgodności asortymentowej Towaru Klient jest obowiązany zgłosić w terminie 2 Dni Roboczych od daty odbioru Towaru na adres e-mail: biuro@esensic.com celem ustalenia dalszego toku postępowania reklamacyjnego. Klient, nie będący Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument, który nie zgłosił roszczeń lub zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.
 10. Po wysłaniu zgłoszenia reklamacyjnego, Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej szczegółowe informacje dotyczące przebiegu procedury reklamacyjnej oraz transportu Towaru do serwisu Esensic
 11. Z uwzględnieniem przesłanych przez Esensic informacji dotyczących przebiegu procedury reklamacyjnej, Uszkodzony Towar po przekazaniu zgłoszenia należy odesłać wraz z fakturą zakupu na adres: Esensic sp. z o.o. z ul. Włościańskiej 11/1a, 10-683 Olsztyn.
 12. Koszty wysyłki reklamowanych Towarów zostaną zwrócone Klientowi po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego i uznaniu roszczenia Klienta za zasadne.
 13. W przypadku uznania roszczenia Klienta za zasadne Sprzedawca dokona wymiany Towaru na wolny od wad, dokona naprawy bądź dostarczy brakujące elementy, pod warunkiem zgłoszenia roszczenia w terminach wskazanych w ustępie 48 i 49 powyżej, z zastrzeżeniem odmiennych regulacji prawnych dotyczących Klienta będącego Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument. W przypadku braku Towaru, Sprzedawca zgodnie z żądaniem Klienta dokona wymiany zakupionych Towarów na inne bądź dokona zwrotu zapłaconej ceny Towaru.
 14. Esensic zobowiązuje się do rozpatrzenia każdego zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 20 Dni Roboczych. W szczególnych sytuacjach, o których Klient zostanie poinformowany przed upływem zastrzeżonego w zdaniu poprzedzającym terminu, czas rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego może zostać wydłużony o kolejnych 7 Dni Roboczych. W przypadku braków w złożonym zgłoszeniu reklamacyjnym, Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 Dni Roboczych, licząc od daty otrzymania wezwania. Czas potrzebny na uzupełnienie braków przedłuża okres rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
 15. W przypadku przekroczenia terminu zgłoszenia reklamacji lub w odniesieniu do usterek nieobjętych gwarancją Klientowi udzielona zostanie informacja o zakresie i wysokości kosztów naprawy Towaru będącego przedmiotem danego zgłoszenia serwisowego niekwalifikującego się jako naprawa gwarancyjna, która zostanie przez Esensic przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w zgłoszeniu.
 16. W przypadku akceptacji przez Klienta kosztów naprawy Towaru będącego przedmiotem danego zgłoszenia serwisowego niekwalifikującego się jako naprawa gwarancyjna, zgodnie z ustępem poprzedzającym, obsługa serwisowa Esensic przystąpi do naprawy Towaru w terminie uzgodnionym z Klientem. Akceptacja kosztów naprawy następuje poprzez przesłanie przez Klienta na adres biuro@esensic.com wiadomości e-mail potwierdzającej zgodę na warunki serwisu zaproponowane przez Esensic.
 17. Czas oczekiwania na przesłanie przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej zgodę na warunki serwisu zaproponowane przez Esensic wynosi 10 Dni Roboczych licząc od daty przesłania przez Esensic informacji dotyczącej zakresu i wysokości kosztów naprawy. Po bezskutecznym upływie tego terminu Towar będący przedmiotem danego zgłoszenia serwisowego zostanie odesłany na koszt Klienta na adres korespondencyjny Klienta, z którego odesłano Towar.

Oprogramowanie

 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego możliwe jest złożenie oferty celem uzyskania licencji na Oprogramowanie prezentowane w ramach serwisu. Licencja udostępniana jest w formie publikacji elektronicznych z możliwością pobrania zawartości poprzez Internet.
 2. Celem zawarcia odpowiedniej umowy dotyczącej Oprogramowania i uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie Klient zobligowany jest do kontaktu z Esensic za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego udostępnionego w serwisie.
 3. Oprogramowanie prezentowane w Sklepie Internetowym jest licencjonowane a nie sprzedawane. Warunki licencji, prawa i obowiązki Klienta oraz postanowienia dotyczące gwarancji i rękojmi są ujęte w dokumencie licencji dotyczącym danego Oprogramowania.
 4. Zamówione publikacje elektroniczne są dostępne do pobrania ze strony Esensic przez okres 7 dni kalendarzowych, począwszy od daty zaksięgowania płatności.
 5. Licencje na korzystanie z Oprogramowania udostępnianego w wersji elektronicznej wystawiane są dla konkretnego Klienta, który dokonał płatności, dlatego stanowią usługę, która po opłaceniu nie podlega anulowaniu, zwrotowi czy reklamacji.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Zasady dotyczące przetwarzania przez Esensic danych osobowych w procesie świadczenia Usług określa Polityka Prywatności.
 2. Zasady powierzenia przez Usługobiorcę danych osobowych do przetwarzania ich przez Esensic określa odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje bezterminowo.
 2. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Esensic jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługobiorcy, a także poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.
 4. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu, zastosowanie znajdują zapisy Umowy Indywidualnej dotyczące jej rozwiązania.
 5. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 6. Sąd właściwy do rozstrzygania sporów związanych ze świadczeniem Usług określa Umowa Indywidualna.

  Zostańmy w kontakcie!